Thingyan Special Tours 2016

  1. အမေရိကားခရီးစဉ် ၁၅ည ၁၆ရက်
  2. 9 Days Australia Great Cities
  3. ရန်ကုန် - အိုဆာကာ - ကျိုတို - ဖူဂျီ - တိုကျို - ရန်ကုန် ခရီးစဉ် (၈ညအိပ် / ၉ရက်) - 11 April 2016
  4. ရန်ကုန် - ဂျယ်ဂျူး - ဘူဆန် - ဆိုးလ် - ရန်ကုန် ခရီးစဉ် - ၈ညအိပ်/၉ရက် (11 April 2016)
  5. စင်ကာပူသီးသန့်ခရီးစဉ် - ၃ည ၄ရက် - (11 – 14 April 2016 / 13 – 16 April 2016)
  6. စင်ကာပူသီးသန့်ခရီးစဉ် - ၄ည ၅ရက် - (10 – 14 April 2016 / 11 – 15 April 2016)
  7. ဘန်ကောက် - ပတ္တရားခရီးစဉ် - ၄ည၅ရက် - (09 – 13 April 2016 / 16 – 20 April 2016)
  8. ဘန်ကောက် - ပတ္တရားခရီးစဉ် - ၄ည၅ရက် (13 - 17 April 2016)

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ ။ ။ 01-544633 , 09-977921700-701-702
09-450001676 , 09-421047022 , 09-250577551-552 , 09-5117891
ဆက်သွယ်ရန်လိမ်စာ။ ။ အမှတ် ( ၅) ၊ ဆရာစံပန်းခြံဝန်း ၊ ဆရာစံလမ်း ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။

Email : [email protected]
Website : www.thousandislandstravel.com

Facebook

Our Services

Myanmar Weather

Travels Guide Book

Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours
Thousand Islands Travels and Tours